ດົນຕີທີ່ຜ່ອນຄາຍ & Jizera ແຊ່ແຂໍງ

ດາວໂຫລດຟລີ (ສະຫນັບສະຫນູນຂ້າພະເຈົ້າກັບໂຄງການອື່ນໆ) ໃນຄວາມນິຍົມສູງ.

ເບິ່ງຂ້ອຍໃນ YouTube ລົງທະບຽນ.

ດາວໂຫລດ

Zamrzl Jizera u splavu v Doln Sytovdoprovzenall relax hudbou Doln Sytov (nmecky Nieder-Sittau) je osada, kter je mstnact obce Hje nad Jizerou v okrese Semily v Libereckm kraji Nachz se asi 1,5 km na severovchod od Hj nad Jizerou, na pravm behu Jizery, v oblasti tvenenvvnn lesy a lukami Prochz tudy silnice II / 292 Je zde evidovno 161 adres Trvale zde ije 288 obyvatel Prvnpsemnzmnka o obci pochz z roku 1323 Farnost osada pat pod Loukov (smokatolick farnost u kostela svatho Stanislava z Krakova) Tradiin pou v Doln Sytov se konkodorn 3 srpnovou nedli V osad je je sbor dobrovolnch hasi (v rm obce jsou dal dva SDH v Rybnici av Loukov) osadu spojuje s Peimovem Peimovsk most, pod kterm protekeka Jizera-jedn se o jeden z prvnisezezobetonovch mostv esku, pochz z roku 1912 Dalpampkou Doln Sytov je rouben zvonice z doby kolem r 1800

Jizera (nmecky Iser, polsky Izera) je kea v esk republice s pramenem v Polsku Je to pravostrannptok Labe Dkka toku je 164,6 km Plocha povod je 2193,4 km Podle ttoeky byly pojmenovny ພູເຂົາ Giant, slovo samotnm starobyl, snad keltskpvod Zkladem slova je koen * is-, sufigovanpomoc- (i) r-, srovnej pbuzne staroindickisirs (prudk, rychl, serstv, siln) Nzev je uvdn jako Gizera ji roku 1297 Pramen pod Smrkem v Jizerskchhelch, potprokk Velkou jizerskou loukou (Nrodnprodn rezervaceRelixit Jizery), tvo vde delce asi 15 km esko-polskou hranici Dvevvil tuto hranici cel jejhorn tok, po ustavnch a velice vyicechrraniich sporech v letech 1537-1845 o, kter ze dvou pramen na Smrku je ten pravý, je dnes státn hranice vedena prsekem mezi nimi a za hlavn pramen je povavov ten na polskstran Dleprokk po hranici ພູເຂົາ GiantskhoNrodnho parku, Podkrkonom a nlslednptinJsdsko-kozkovskhbet Po celou tuto dobu meka bystinn charakter, a Turnovu se tak stdajseky s vraznmdem a kamenitmism s klidnjmiisky Men, lev rameno v Turnov se nazvMal Jizera Od Turnova Jizera protek otevenou krajinou, kde mplmemnn spd ika se po 164 km vlv do Labe pod Kranm (samo st se nachzji k katastrlnmzemLznToue, mezi Brandsem nad Labem a elkovicemi) Jizera je vznamnmvodnm tokem, je to pstruhoveka, mtvododkvyuit Pedevmvakslou jako zdroj pitn vody, erpaj z n vrav vody v Benktk n nad Jizerou a Sojovicch pravna vody v Krann, nedaleko Jizery a jejho soutoku s Labem, je jednm ze zdroj pitn vody pro Prahu

ການແລກປ່ຽນ
ກະ​ລຸ​ນາ​ລໍ​ຖ້າ...

ຂຽນຄວາມເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່. ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກສັງເກດເຫັນ *