ດົນຕີ Avant-garde ແມ່ນດົນຕີທີ່ຖືວ່າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການທົດລອງຫຼືນະວັດຕະກໍາໃນພາກສະຫນາມຂອງຕົນ, ດ້ວຍຄໍາວ່າ "avant-garde" ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງບົດສະເຫນີກ່ຽວກັບຄວາມງາມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, , ແລະຄວາມຄິດຂອງການທ້າທາຍຫລືການຫຼີກເວັ້ນການສົນທະນາໂດຍເຈດຕະນາ.

ບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນທີ່ກົງກັບການຄັດເລືອກຂອງທ່ານ.