ສະມາຊິກ

Server PetrPikoracom je pro vaijjvy bezpenostzabezpeenchnet HSTS (HTTP Strict Transport Security) HTTP Strict Transport Security (HSTS) je v informatice bezpenostn ​​mechanismus, kterchrnsovou komunikaci mezi webovmprohlezem a webovm serverem ped downgrade tky a zjednoduuje ochranu proti nosu spojen (tzv hijacking ຄຸກກີ) Mechanismus umouje, aby webov server vynutil v prohlie komunikaci pouze pomocifrovanho HTTPS pipojen a vylouil tmpenos dat nezabezpeenm HTTP protokolem HSTS ກໍາຫນົດ RFC 6797. ເວບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດ HSTS pomoc HTTP hlavičky ການຂົນສົ່ງຢ່າງປອດໄພ - ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, kter svou hodnotou definujeasovsek, po ktermoeprohleppistovat k serveru vhradnzabezpeen HSTS pomhchrnit webov aplikace proti nkttermivnm (odposlechy) a aktivnmmsmmmmokm Dky HSTS ກົນລະຍຸດຂອງທ່ານ, ktervyuv man-in-the-middle útok, velmi sníženouŠanci, žeodchytínjakéždostišiždavky odeslan mezi uživatelem a webovou aplikací. Starme se o vai bezpenost!

ການແລກປ່ຽນ
ກະ​ລຸ​ນາ​ລໍ​ຖ້າ...